Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Наредби в България

 

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА (ДВ, БР. 105 ОТ 2020 Г.)

Българска Скеле Асоциация (БСА) беше част от Междуведомствената Работна Група (МРГ), която бе сформирана със заповед на Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ), и която имаше за цел да подготви Нормативен документ, обхващащ Временните Съоръжения за Строителство (ВСС). Наредбата бе публикувана на 11.Декември.2020 г. в Държавен вестник брой 105, на стр. 38 и ще влезе в сила от 12.Юни.2021 г.

ОТВОРИ НАРЕДБА № РД-02-20-3


 

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки ...

СВАЛИ НАРЕДБА № 2


 

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд:
1. на всяко работно място;
2. при използване на работното оборудване ...

СВАЛИ НАРЕДБА № 7


 

ДИРЕКТИВА 2001/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение и допълнение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа...

СВАЛИ ДИРЕКТИВА 2001/45/ЕО


 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие ...

СВАЛИ ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

СВАЛИ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


 

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

СВАЛИ НАРЕДБА 3/2001


 

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004