Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Този устав беше приет на Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ“, състояло се в гр. София, на 29.04.2014 г. и съставлява неразделна част от протокола на това заседание.

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ“

(Приет от общото събрание, състояло се на 29.04.2014г. в гр. София)

СВАЛИ УСТАВ НА БСА

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) Настоящият устав урежда организацията, дейността и прекратяването на СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ“, наричано по-долу за краткост „Сдружението“, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и другите нормативни актове в страната.

(2) Сдружението е доброволно, неправителствено управление на физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България.

(3) Сдружението осъществява дейността си, свързана с производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България в сътрудничество с Българската Стопанска камара, Камарата на строителите в България, с всички други професионални сдружения на производители, дистрибутори, доставчици, продавачи, наемодатели и монтажници на скеле, както и с европейски и международни организации, чиято дейност е ориентирана в областта на скелетата.

(4) Сдружението си сътрудничи с всички държавни органи, чиято дейност засяга и оказва влияние в областта на скелетата, в това число Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция, Министерството на просветата и др.

(5) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ / ЕИК номер.

Чл. 2 (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ и неговото имущество е отделно от имуществото на членовете му.

(2) Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, при спазване на следните принципи:

 1. Спазване на професионална етика;
 2. Професионална компетентност и отговорност;
 3. Добросъвестност, честност, почтеност;
 4. Координация, лоялност и подкрепа;
 5. Прозрачност и отчетност при разходване на средствата на сдружението.
 6. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 3 Наименованието на сдружението е ”БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ“ и абривиатура БСА, с изписване на английски език - Bulgarian Scaffolding Association (BSA), на немски език - Bulgarische Gerüstbau Verband (BGV).

Чл. 4 Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. София, п.к. 1700 к.в. Витоша, ул. „21 век“ № 30, офис 2.8.

Чл. 5 Съществуването на сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително основание.

III. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Сдружението си поставя следните цели:

 1. Подпомагане и защита на интересите на членовете на Сдружението;
 2. Съдействие на специалистите, работещи в областта на производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България да повишават познанията и квалификацията си;
 3. Подобряване контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите;
 4. Съдействие за установяване на сътрудничество между работещите в областта на скелетата и/или в други сфери на дейност и специалности за обмяна на опит и приложение на положителни практики и методи на работа в областта на скелетата;
 5. Подпомагане развитието и спазването на професионалната етика и стандартите за работа със скеле в страната;
 6. Популяризиране сред обществеността необходимостта от спазването на стандарти за работа със скеле и развитието на тази дейност;
 7. Подпомагане и координиране общите бизнес, технически, икономически и социални интереси на членовете на сдружението, включително и осъществяване на представителство, защита и отстояване на икономическите интереси на членовете си;
 8. Осъществяване постоянна връзка между членовете на сдружението и чуждестранни сдружения, като подпомага взаимната комуникация, обмяна на опит, добри практики, европейски стандарти и изисквания, know how и др. във връзка с развитието и подобряването на работата на членовете на сдружението в областта на скелетата в България;
 9. Подпомагане, координиране и даване на насоки на членовете на сдружението при прилагането европейските нормативни изисквания и въвеждането им при съобразяването със спецификите на националните практики в областта на строителството, услугите и монтажа на скеле.
 10. Постигане на единни правила за експлоатация на скеле и изравняване съдържанието на професионалните курсове и степени на квалификация с Европейските.

 

Чл. 7 Средствата, чрез които сдружението ще осъществява целите си са:

 1. Осигуряване на свободен достъп и предоставяне на информация относно проблеми и добри практики в скеле индустрията;
 1. Изготвяне и разпространение етични норми за работа в областта на скелетата, като съдейства и подпомага членовете на сдружението при въвеждането им;
 2. Разработване на стандарти, практики, общи условия и други регулативни документи във връзка със създаването и оеднаквяването на практиките и процедурите за издаване на разрешение за осъществяване на производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България;
 3. Разработване на стандарти, практики, общи условия, насоки, критерии и др. относно изграждането на скеле;
 4. Разработване на стандарти, практики, общи условия и др. за изискванията за безопасни условия на труд в областта на скелетата;
 5. Оказване на съдействие на държавните органи при осъществяването на контрол и въвеждането на нормативни правила за спазването на европейските и националните изисквания за работа в областта на скелетата в България;
 6. Разработване на учебни програми и методологии на обучение за подготовка на специалисти в областта на монтажа на скеле в България, включително и за следдипломна квалификация, професионална квалификация, преквалификация и др.;
 7. Провеждане самостоятелно и/или съвместно с друга организация курсове за повишаване на професионалната квалификация, преквалификация на работещите в сферата на скелетата. В тази връзка сдружението може да осъществява действия по набавянето на необходимите разрешителни от държавните органи и издава сертификати за преминал курс на обучение;
 8. Създаване и утвърждаване на насоки за извънсъдебно уреждане на спорове в помирителен и приятелски тон с и между компании в областта на скелетата в България;
 9. Популяризиране на постиженията и разработките сред работещите в областта на скелетата, неправителствените организации и държавните органи;
 10. Организация и участие в национални и международни форуми в областта на скелетата;
 11. Сътрудничество, обмен на опит с организации, институции, физически и юридически лица, които имат сходни цели;
 12. Самостоятелно или съвместно с трети лица организиране, участие и финансиране на проекти и дейности за постигане на целите;
 13. Изготвяне на становища по практически въпроси на организацията на работата в областта на производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България.;
 14. Информиране на държавните органи по всякакви проблеми свързани с безопасните условия на труд и добри практики в областта на скелетата, в това число разпространение на необходимата литература;
 15. Публикуване и разпространение на научна и практическа литература в областта на скелетата;
 16. Сътрудничество с печатни и електронни медии за създаване на целенасочени програми за информиране относно необходимостта от въвеждането и спазването на професионални стандарти в областта на скелетата;
 1. Разработване на проекти и участие в развиването на програми финансирани от средствата на международни и национални организации, ЕС, ЕКФ, ЕБР, МБР и др.
 2. Сключване на договори в рамките на своята компетентност.
 3. Създаване на регионални представителства във всички окръжни градове в страната.
 4. Подкрепа на инициативи от членове, които са в общ интерес на всички ангажирани в скеле индустрията.

 

Чл. 8 (1) Сдружението осъществява своята дейност съгласно Конституцията на РБ и действащите нормативни актове в страната.

(2) Дейността на сдружението е независима, от която и да било партия или организация, които развиват политическа дейност или пък са свързани по някакъв начин с политически партии. В сдружението не могат да се образуват организационни структури на политически партии и политически организации.

Чл. 9 (1) За постигане на целите си, сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност, тясно свързана с основната му дейност.

(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност на сдружението е: издателска дейност, организация на национални и международни форуми, както и всяка друга стопанска дейност, целяща да подпомогне постигане на целите му, свързана с основната дейност на сдружението.

(3) Извършваната стопанска дейност от сдружението се подчинява на условията и реда, определени от съответното законодателство, регулиращо съответния вид стопанска дейност.

(4) Сдружението не разпределя печалба, а всички приходи от стопанската му дейност се използват за постигане на определените от този устав цели на сдружението.

 1. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 (1) Имуществото на сдружението се формира от:

 1. Встъпителни вноски на членове;
 2. Годишен членски внос;
 3. Целеви вноски;
 4. Дарения и завещания;
 5. Приходи от допълнителната стопанска дейност;
 6. Други приходи на сдружението.

(2) Имуществото на Дружеството се състои от парични средства, движими и недвижими вещи, ценни книжа, обекти на интелектуалната собственост и други права придобити съгласно действащото законодателство.

(3) Размерът на встъпителните вноски, годишния членски и целевите вноски от членовете на сдружението се определят с решение на Управителния съвет на сдружението, в което се определят и сроковете за внасянето им.

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да приема дарения и завети, само ако волята на дарителите и завещателите съответства на целите на сдружението и се изразходват в съответствие с тази воля, както и да сключва договори за спонсорство с физически или юридически лица.

(5) Имуществото на дружеството се използва изключително за постигане на целите му.

(6) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(7) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(8) Всички действия по придобиване на права, поемане на задължения, управление и разпореждане с имущество се извършват от определените за това органи и по ред установен в устава или другите вътрешни актове на сдружението.

 1. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11 (1) Членуването в сдружението е доброволно и е основано на взаимния интерес на членовете.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо/юридическо лице или организация, в това число чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията за съответния вид членство и чиито професионална дейност или интереси са свързани с производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж и др. в областта на скелетата в България.

Чл. 12 Членове на сдружението могат да бъдат редовни, асоциирани и почетни.

Чл. 13 (1) За почетни членове на сдружението могат да бъдат приемани дългогодишни, изтъкнати деятели с особени заслуги в областта на скелето и свързаните с него дейности.

(2) На почетните членове се изпраща покана/решение, взето от Управителния съвет/Общото събрание на сдружението, като приемането им става от момента на получаването на писмено съгласие за членство;

(3) Почетните членове не плащат членски внос. Ползват се с всички права и задължения на останалите членове, включително и правото на изказване в Общото събрание.

Чл. 14 (1) Всички членове на сдружението имат право да бъдат информирани за неговата дейност, да се ползват от имуществото, резултатите от дейността му и всички услуги извършвани от сдружението, по реда, предвиден в този устав.

(2) Всеки член има право да участва в проявите и мероприятията, организирани от сдружението, както и в Общото събрание.

(3) Всеки член има право да внася предложения за промени в програмата и работата на сдружението.

(4) Всеки член има право да получава методична помощ.

Чл. 15 Редовни членове първоначално са учредителите на Сдружението. Всеки редовен член има право:

(1) на един глас в Общото събрание при вземане на решения;

(2) да участва в избора на управителни органи, както и да бъде избиран в управителните органи на сдружението;

(3) да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление.

Чл. 16 Всеки асоцииран и почетен член има право:

(1) Да присъства на заседанията на Общото събрание на сдружението;

(2) Да бъде избиран в управителните органи на сдружението;

(3) Да се изказва по разискваните въпроси от дневния ред;

(4) Да прави предложения пред Управителния съвет за тема или теми, които да влязат в дневния ред на Общото събрание;

(5) Да бъде избиран за редовен член на Общото събрание;

Чл. 17 (1) Членовете на сдружението са длъжни:

 1. Да участват активно в реализацията на целите и задачите на сдружението;
 1. Да популяризират проблемите, възникващи при работа със скеле, възможностите за нови методи на работа със скеле, да запознават обществеността със световните постижения в областта на скелетата;
 2. Да участват в обсъждането на политиката и практиката на сдружението;
 3. Да присъства лично, когато се взема решение по конкретен въпрос, в това число да изразяват мнение;
 4. Да предоставя периодично информация за резултатите от своята работа, възложена им от ръководните органи на сдружението.
 5. Да работят, полагайки необходимата грижа, за формирането на единна воля въз основа на общите интереси на членовете, като разгръщат и развиват дейността си в дух на единност, взаимоуважение и разбирателство.
 6. Да изпълняват решенията на сдружението взето по надлежния ред.

 

Чл. 18 (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и ненаследими.

(2) Когато не се касае за права и задължения, свързани по естеството си с личните качества на съответен член на сдружението, изпълнението им може да се предостави по пълномощие на друго лице.

(3) Юридическите лица - членове на сдружението се представляват от техните законни представители или от пълномощници.

(4) Упълномощаването от член на сдружението - физическо или юридическо лице - се извършва в писмена форма, без нотариална заверка на подписа.

Чл. 19 (1) Всеки кандидат за член в сдружението подава писмена молба до Управителния съвет на сдружението, която съдържа освен личните данни на кандидата и:

 1. Искане да бъде приет за член на сдружението;
 2. Естество на професионалната му дейност;
 3. Вида на членството, за което кандидатства;
 4. Декларация, че приема този устав.

(2)Управителният съвет се произнася по молбата на кандидата в едномесечен срок от постъпването й като уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.

(3)Членственото правоотношение възниква от момента, в който Управителния съвет е уважил молбата на кандидата.

Чл. 20 (1) Всеки асоцииран член може да стане редовен по общия ред като не внася отново първоначална такса, а само разликата в сумата между вноската за асоцииран член и годишната членска вноска за редовен член.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 21 (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. С едностранно едномесечно писмено волеизявление до сдружението и след изпълнение на всичките възникнали задължения към сдружението към момента на подаване на предизвестието – от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на членството, взето от Управителния съвет.
 2. Със смъртта или поставянето под запрещение - от датата на настъпване на съответното събитие;
 3. С изключване - от датата на влизане в сила на решението на Управителния съвет;
 4. С прекратяването на юридическото лице - от датата на вписване на прекратяването в съответния регистър;
 1. При отпадане - от датата на влизане в сила на решението на Управителния съвет.
 2. В случай, че асоцииран член не изпълни задължението си за плащане на членски внос в сроковете, определени от Управителния съвет, и след писмена покана на Председателя - от датата на влизане в сила на решението на Управителния съвет.

(2) Член, чието членство е прекратено, на което и да е от посочените в настоящия Устав основания, не може да иска възстановяване на направените от

него членски или други имуществени вноски.

(3) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението, в следните случаи:

 1. при поведение на съответния член, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
 2. при системно неучастие в дейността на сдружението, което се констатира въз основа на документите на сдружението;
 3. при констатирани сериозни нарушения на Устава на сдружението;
 4. при неизпълнение на задължения произтичащи от Общото събрание или Управителния орган.

Чл. 22 В случаите на неплащане от редовен член на дължимия членски внос в срок, определен от Управителния съвет и след писмена покана от Председателя, след решение на Управителния съвет редовният член губи статута си и придобива статут на асоцииран член.

Чл. 23 Решенията по предходните алинеи могат да се оспорват от заинтересувания член в 7 (седем) дневен срок от съобщаването им пред Общото събрание на сдружението, но не по-късно от една година от датата на решението.

VII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 24 (1) Органите на сдружението са:

 1. Общо събрание на членовете.
 2. Управителен съвет.
 3. Председател на сдружението.

(2) Общото събрание е върховният орган на сдружението.

(3) Управителният съвет е управителния орган на сдружението.

(4) Председателят представлява сдружението пред трети лица.

Общо събрание

Чл. 25 Общото събрание се състои от редовните, асоциираните и почетните членове на сдружението.

Чл. 26 (1) Компетентност на Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет;

3.Взема решение за откриване и закриване на клонове и регионални представителства;

 1. Взема решение за участие в други организации;
 2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 3. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 4. Приема бюджета на сдружението.
 5. Приема ежегодните и други отчети за дейността на Председателя и на Управителния съвет и ги освобождава от отговорност
 1. Отменя противоречащите на закона, устава или други вътрешни актове, решения на другите органи на сдружението.
 2. Приема годишната програма за дейността на дружеството.
 3. Утвърждава извършените разходи.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 1 се обсъждат от всички членове на сдружението, като асоциираните и почетните членове имат право изказване, а решенията се взимат с гласуване от редовните членове на сдружението. Взетите решения са задължителни за всички членове на сдружението и за неговите органи.

(3)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл. 27 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.

(2) Редовното Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свиква от Управителния съвет, Председателя или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Председателят на Управителния съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание в двуседмичен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда по седалището на сдружението въз основа на отправено писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(5) Поканата се изготвя в писмен вид като се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището и адреса на управление на сдружението и се изпраща на посочения от всеки член адрес на управление, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 28 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред независимо от факта, че присъстващите членове са по-малко от половината от всички членове.

Чл. 29 (1) Физическо лице – редовен член на сдружението, няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него самия, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Пълномощниците на юридическите лица - членове на сдружението, нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до взаимоотношения на сдружението с представляваните от тях юридически лица или с други юридически лица, осъществяващи дейност, сходна с тази на представляваните от тях.

(4) Въз основа на писмено пълномощно, един редовен член на сдружението може да представлява в общото събрание не повече от трима други членове. Преупълномощаване, както и упълномощаване на лица, които не са членове на сдружението, не се допуска.

(5) Юридически лица - членове на сдружението, се представляват в общото събрание от техните законни представители или от пълномощник, като за пълномощниците се прилага предходната алинея.

Чл. 30 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите редовни членове.

(2) Решения на Общото събрание за изменения и промени в Устава на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

(3) Решения на Общото събрание за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

(4) По въпроси, невключени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взима решения.

(5) Гласуването по всички въпроси в дневния ред, с изключение на избора на членовете на органите на сдружението, е явно.

(6) Относно избора на членове на Управителния съвет на сдружението, самото Общо събрание решава дали гласуването да е явно или тайно.

(7) Заседанията на Общото събрание се ръководят или от Председателя на сдружението, или от избран от събранието измежду членовете му председател.

(8) Протоколът се води от секретаря/протоколчик, избран от Общото събрание и се подписва от него, от Председателя на събранието и от преброителите на гласовете.

(9) Гласовете се преброяват от избрани от Общото събрание за конкретното заседание преброители на гласовете.

(10) Заседанията на Общото събрание могат да се записват и чрез електронни средства, за което събранието взема решение при откриване.

(11) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.

(12) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се съставя от председателя и секретаря/протоколчик на Общото събрание.

Управителен съвет

Чл. 31 (1) Управителният съвет се състои от 3 (трима) члена, избрани първоначално от учредителите на сдружението, а в последствие от Общото събрание, измежду всички членовете на сдружението.

(2) Мандатът на членовете на Управителния съвет е 5 (пет) години с право на преизбиране. При липса на нов избор, мандатът на Управителния съвет автоматично се продължава.

Чл. 32 (1) Компетентност на Управителния съвет:

 1. Взема решения касаещи седалището и адреса на управление на сдружението.
 2. Създава постоянни работни групи или други допълнителни органи.
 3. Приема решения за изключване или отпадане на членове на сдружението.
 4. Взема решения за преждевременно прекратяване на мандата на членове на органите на сдружението поради настъпила обективна невъзможност за осъществяване на функциите им и избира временни членове, които да осъществяват тези функции.
 5. Определя броя, вида и наименованието на постоянните работни групи на сдружението.
 6. Взима решения за размера на встъпителните и годишните членски вноски.
 7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган и приема вътрешни актове.

Чл. 33 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(2) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от председателя заместник.

(3) При писмено искане на две трети от членовете му, Председателят е длъжен да свика Управителния съвет. Ако той не изпълни това задължение в седмичен срок, Управителният съвет може да се свика от всеки един от заинтересуваните му членове.

(4) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията за определяне на ликвидатор- с мнозинство от всички членове.

(7) Гласуването е явно.

(8) Управителният съвет може да заседава дистанционно, чрез електронна връзка или да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

Чл. 34 (1) Сдружението се представлява от Председател – физическо лице, избрано първоначално от учредителите на сдружението, а в последствие от Общото събрание.

(2) Председателят се подпомага в дейността му от посочен от него заместник председател.

(3) Мандатът на Председателя е 5 (пет ) години с право на преизбиране. При липса на нов избор, мандатът на Председателя автоматично се продължава.

Чл. 35 Компетентност на Председателя на сдружението:

 1. Организира и ръководи дейността и заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание, Управителния съвет, този устав и закона.
 2. Управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона, устава и решенията на Общото събрание.
 3. Представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си.
 4. Осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оризираните лица и служителите на Сдружението.
 5. Сключва трудови договори и освобождава служителите на сдружението.
 6. Сключва сделки по допълнителния предмет на дейност, разпорежда се със средствата на сдружението и съхранява архива.
 7. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет.
 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 9. Подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността си и тази на сдружението.
 10. Утвърждава щата на служителите на Сдружението и размера на възнаграждението им.

Чл. 36 (1) Мандатът на Председателя на сдружението или на член на Управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно при:

 1. Смърт на физическото лице - от датата на смъртта.
 2. Отзоваване - от датата на влизане в сила на съответното решение на Управителния съвет или Общото събрание.
 3. Настъпила обективна невъзможност за осъществяване на функциите му - от датата на влизане в сила на решението на Управителния съвет за констатиране на настъпилата обективна невъзможност.
 4. Изключване или отпадане - от датата на прекратяване на членството.

(2) При преждевременно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет, Общото събрание избира друг член на негово място, който довършва мандата му.

(3) До провеждане на Общо събрание, Управителният съвет избира измежду членовете си лице, което да поеме функциите на този, чийто мандат е бил прекратен преждевременно.

Чл. 37 (1) Всички решения на органите на сдружението, взети в противоречие със закона, устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(2) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани и пред съда по регистрацията на сдружението от всеки заинтересуван в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на постановяването им.

(3) Когато е налице оспорване пред Общото събрание и пред съда, при противоречие между решението на Общото събрание и на съда, се прилага съдебното решение.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 38 (1) Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание;

2.С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в случаите, предвидени в закона.

Чл. 39 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) В случаите на прекратяване ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 30, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. По отношение на юридически лица с нестопанска цел подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в "Държавен вестник", а подлежащите на обявяване в търговския регистър актове се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 40 (1) Ако не е било взето друго решение от Общото събрание на сдружението за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, то се дарява от ликвидатора на друго сдружение със сродна нестопанска цел, след удържане на дължимото на ликвидатора възнаграждение.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да го използва за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по предходните алинеи, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл. 41 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от съответния регистър по седалището му.

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42 Финансовата година на сдружението съвпада с календарната година.

Чл. 43 За всички, неуредени в този устав въпроси, се прилагат правилата, предвидени в съответните закони на Р България.

Този устав беше приет на Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРСКА СКЕЛЕ АСОЦИАЦИЯ“, състояло се в гр. София, на 29.04.2014 г. и съставлява неразделна част от протокола на това заседание.

УЧРЕДИТЕЛИ :

 1. Иво Минков Дочев
 2. Мартин Методиев Христов
 3. Николай Янчев Колев

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004